Polityka prywatności

Ogólne

Polityka prywatności ma na celu ochronę praw i wolności osób i obywateli, których dane osobowe są przetwarzane przez nasz serwis. W tym ochrona prywatności, tajemnice osobiste i rodzinne

Przetwarzanie danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem i uczciwy w celu realizacji zadań, uprawnień i obowiązków ustanowionych przez prawo, w celu realizacji praw i uzasadnionych interesów operatora, pracowników operatora oraz osób trzecich.

Operator otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób fizycznych do danych osobowych.

Operator przetwarza dane osobowe w trybie automatycznym i nieautomatycznym dzięki technologii komputerowej i bez użycia takich urządzeń.

Operacje wymagane do przetwarzania danych osobowych obejmują gromadzenie, rejestrację, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), przywracanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, dostępność, dostęp), usuwanie ochrony, blokowanie, usuwanie i zniszczenie.

Przetwarzanie danych osobowych klientów

Operator przetwarza dane osobowe klientów w celu:

Operator dotyczy danych osobowych klientów za zgodą przy zawieraniu z nimi umów. W pozostałych przypadkach zgodę należy uważać za uzyskaną z chwilą zawarcia umowy lub po wykonaniu czynności tajnych.

Operator przetwarza dane osobowe Klientów w trakcie zawieranej z nimi umowy. Operator może przetwarzać dane osobowe Klientów po wygaśnięciu zawartych z nimi warunków.

Operator przetwarza następujące dane osobowe klientów:

Informacje mające na celu ochronę Twoich danych osobowych

Operator wyznacza osobę odpowiedzialną za organizację przetwarzania danych osobowych do wykonywania zadań określonych w „Informacjach osobowych” oraz przyjętych na ich podstawie sankcjach kontrolnych.

Operator stosuje szereg środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zapewnienia poufności danych osobowych i ochrony ich przed działaniami niezgodnymi z prawem: